Các cuộc cách mạng đặt trong bối cảnh chung của thời đại và thế giới

Giải phóng nội lực – Giải phóng sức sáng tạo

Kết quả đem lại là những con người của thời đại mới – có tầm vóc – có chất lượng, sống cuộc sống hạnh phúc – thịnh vượng – đáng tự hào

Phương châm và đường lối các cuộc cách mạng đang diễn ra

Thông qua hệ thống Cửu Long – Mạng lưới kinh tế thịnh vượng Capi Network

Bài mới đăng

  • Tại sao cách mạng làm thay đổi con người, xã hội và thế giới?
    CÁCH MẠNG (revolution) là một trong những từ khóa quan trọng nhất của lịch sử loài người thế kỷ XVIII-XX. Không hiểu sự tiến hóa của khái niệm cách mạng thì không hiểu được sự…
  • Khối thịnh vượng chung
    Chào mừng bạn đến với DN-WWW. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Bạn có thể sửa hoặc xoá nó, sau đó bắt đầu viết bài nào! Xem: khangminh.dainhan.net

Chuyên mục